Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar 16.10.2014. LR Saeimas likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”

 Nr.p.k Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”:

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā

 

2023.gadam noteikto mērķu izpilde:

2022.gadam noteikto mērķu izpilde:

2021.gadam noteikto mērķu izpilde:

2020.gadam noteikto mērķu izpilde:

2019.gadam noteikto mērķu izpilde:

2018.gadam noteikto mērķu izpilde:

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1 x gadā
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1 x gadā
5. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā
  • Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (aktuālā)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

līdz nākamā mēneša 30.datumam

Kapitālsabiedrības neauditēts 2024.gada 3 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2023.gada 12 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2023.gada 9 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2023.gada 6 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2023.gada 3 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2022.gada 12 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2022.gada 9 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2022.gada 6 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības neauditēts 2022.gada 3 mēnešu pārskats

Kapitālsabiedrības 2021.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2021.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2021.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2021.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2020.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2020.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2020.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2020.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2019.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2019.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2019.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2019.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

8. Auditēts gada pārskats 1 x gadā Kapitālsabiedrības gada pārskats:

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi  SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai reģ.Nr.90000077325 pieder 758 555 (septiņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit piecas) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100 % no kopējā kapitāla).

Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Kapitālsabiedrības struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi 2017.-2022.gados ziedojumu (dāvinājumu) nebija
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Kapitālsabiedrības iepirkumi
13. Informācija par valdes locekli Pastāvīgi Informācija par valdes locekli Vaclavu Jasvinu
14. Statūti Pastāvīgi Kapitālsabiedrības statūti
15. Pastāvīgi Iekšējās trauksmes celšanas kārtība

Paziņojumi